สายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางสุมลทา หลอดสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางกนกนุช บัวสำโรง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทวิช ตรีสูน
ครูชำนาญการ

นางสาวรมิดา ทูลไธสง
ครูชำนาญการ

นายอุดร อารีเอื้อ
ครูอัตราจ้าง