ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

     ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2477 โดยชื่อว่า “โรงเรียน ประชาบาลตำบลเมืองเก่า 5” โดยอาศัยศาลาการเปรียญปริยัติธรรมเดิมเป็นที่เรียน ทำการสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

พ.ศ.2478 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 

พ.ศ.2480 ได้โอนโรงเรียนไปขึ้นกับเทศบาลเมืองขอนแก่น โดยใช้ชื่อว่า
               “ โรงเรียนเทศบาล 3 ( วัดกลาง )” 


พ.ศ.2488 ได้โอนโรงเรียนไปขึ้นกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2498 กระทรวงศึกษาธิการได้โอนมาให้กับเทศบาลเมืองขอนแก่นอีกครั้ง 

พ.ศ.2507 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดกลาง ) “ 

พ.ศ.2512 เทศบาลได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นประถมปลาย

พ.ศ.2528 ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ( อาคาร 1) ในบริเวณปัจจุบัน

พ.ศ.2530 ได้ย้ายมาทำการสอนในบริเวณปัจจุบัน โดยมีนายทองพิน แก้วสากล 

               ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

3 ตุลาคม 2531  ได้มีคำสั่งให้นายสุพัฒน์ เหล่าชัย ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 


25 กรกฎาคม 2531 ได้มีมติจากการประชุมครู ให้เปลี่ยนสีประจำโรงเรียนจากเดิม
                          สีน้ำเงิน - เหลือง เป็น สีชมพู - เหลือง 


17 กรกฎาคม 2532 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพระครูมงคลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดกลางมอบพระพุทธรูปพระพุทธลีลาให้มาประดิษฐานด้านหน้าโรงเรียน 

พ.ศ.2533  ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารกสิกรไทย สาขาขอนแก่น ก่อสร้าง
                อาคารห้องสมุด 
เป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท

พ.ศ.2534  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 1เป็นโรงเรียนแรกในเทศบาลเมืองขอนแก่น และเป็น 1 ใน 12 โรงเรียนของเทศบาลทั่วประเทศ 

พ.ศ.2535 ได้รับรางวัลพระราชทาน การจัดการศึกษาดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
               เขตการศึกษา 9 กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2536 ได้รับรางวัล การจัดการศึกษาดีเด่นโรงเรียนขนาดใหญ่
               ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.2541 ได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่น ประเภทโรงเรียน ขนาดใหญ่
               ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2542 ได้รับอนุมัติจากกรมการปกครอง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี 
เปิดชั้น ม .4 จำนวน 2 ห้องเรียน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะเทศมนตรีนครขอนแก่น นำโดย นายกเทศมนตรี นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ 

4 กันยายน พ.ศ.2543 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางนิภา มัธยมจันทร์ ดำรง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ให้ก่อสร้างอาคาร 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 


1 มกราคม พ.ศ.2548  ได้มีคำสั่งโอน นายเจริญ ช่วงชิต พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง


1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2552   ได้มีคำสั่งโอน นายชูเกียรติ  เหลืองอุบล  พนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ  ค.ศ. 3  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

16  มกราคม พ.ศ. 2555   ได้มีคำสั่งโอน นายเจริญ  ช่วงชิต  พนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ  ค.ศ. 4  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

1  พฤศจิกายน พ.ศ.  2556 ได้มีคำสั่งโอน นายสุพัฒน์  เหล่าชัย  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ  ค.ศ. 4  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

1  ต.ค.  2558  ได้มีคำสั่งโอน นายชูเกียรติ  เหลืองอุบล  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ  ค.ศ. 3  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

1  ต.ค.  2559  ได้มีคำสั่ง ให้นายสันตีรณะ  นามวงษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน อันดับ  ค.ศ. 3  มาดำรง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

2   พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  นายวิชิน  หมื่นศรีจูม   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา     
อันดับ  ค.ศ.4  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

1   ตุลาคม  พ.ศ. 2563  นายบุญธรรม  โบราณมูล   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา     
อันดับ  ค.ศ.4  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน

 

ที่ตั้งสถานศึกษา
ที่อยู่ เลขที่ 9 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/ โทรสาร. 0-4322-2258 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ภายใต้การกำกับดูแล โดย สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ปรัชญา

คุณธรรม นำวิชาการ รักษามาตรฐาน
สานสัมพันธ์ชุมชน พัฒนาคนเต็มศักยภาพ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สร้างคนดี มีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในศตวรรษที่ 21