สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางยุพาภรณ์ ดวงสุฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ครูเชี่ยวชาญ

นางรินจงค์ ขันทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิณภา นัมหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายฝน ตนชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกวลิน อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญนำ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชิตชัย ปาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมควร สุพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบวรนาถ สืบจากสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลลักษณ์ หลานวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาทิตยา บึงโบก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิษณุ สมอุ่มจารย์
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฎฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศรี
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศินี เฉลิมแสน
ครูอัตราจ้าง

นายวิศรุต บูรณจิตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิชชญา กันบุรมย์
ครูอัตราจ้าง