สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางฉวีวรรณ อ่างบุญตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางจุติพร เวฬุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพรสุข พัฒเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางดวงใจ ชาวโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศิรดา พรหมดวงดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวรวิสรา บูรณะเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสถาพร มูลมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายชาติเชื้อ หล้าดา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางวิภาดา นิยมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางชุติกาญจน์ บ้งงึ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางวัชราภรณ์ สีดาเคน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวรุ่งตะวัน แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณิชาพัฒน์ แก้วกิ่ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

นายภูชิชญ์ ศรีศุภร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายกรกช ดวงมาลา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวนันท์นภัส ภูมี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นางสาวอันธิกา ภูละมุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6