ฝ่ายปกครอง

นายอนุวัฒน์ ธาตุไพบูลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวีระพล เพรงมา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
สวัสดิภาพจราจรนักเรียน

นายสมพงษ์ สีหวัง
ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

นายคณาวิจก์ โถตะบุตร
หน ฝ่ายปกครอง หน งานสภานักเรียน และ เลขานุการฝ่ายปกครอง

นายตรีเพชร เชวงกูร
หัวหน้างานส่งเสริมป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด

นายปพลวัชร์ สัญญะสาร
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกมลพร สุขคำแสน
ผู้ช่วยเลขานุการ