สายชั้นGifted

นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นGifted

นางสุภาวดี สาระวัน
ครูเชี่ยวชาญ

นางวรางคณา คำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพันทิพา บุญสรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพมาศ พงษ์ไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายรัชพล รัตนเกษมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายโดยตน วงศ์ราชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจนจิรา อันปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประจวบ กุมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.สุดใจ นีว
ครูชำนาญการ

น.ส.ศิริวรรณ สามิบัติ
ครูชำนาญการ

นายอภิชาติ ศรีวงษ์ศา
ครูอัตราจ้าง