ฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคคล

ดร.ยุภาพร โฆษิตพิมานเวช
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคคล

นายสุภักดี โหน่งจันดี
งานสารสนเทศ

นางสาวจีรนันท์ วงษ์ก้อม
บุคคล

นายภัทร์ภูมิ เหมบุรุษ
สารสนเทศ

นางสาววารินทร์ โมรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอุษณี อรัญเสน
งานบุคคล

นายภูชิชญ์ ศรีศุภร
งานสารสนเทศ

นายธภัทร เทียวสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ