ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายเฉลิมศักดิ์ ภารดิลก
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางวันเพ็ญ แม่นธนู
หัวหน้าแผนและงบประมาณ

นายสมควร สุพร
แผนงบประมาณ

นางสาวสุวดี นรินยา
ผชจ.พัสดุ

นางสาวอันธิกา ภูละมุล
ผชจ.การเงินและบัญชี

นางเดือนเพ็ญ ยะมณี
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุพัตรา ปาระมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี