ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 468.4 KB 13
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.44 KB 29
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.39 KB 14
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.81 KB 24
แบบฟอร์ม sar ครู โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง Word Document ขนาดไฟล์ 98.15 KB 131613
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 146786
>โปรแกรม SDQ และแบบประเมิน SDQ 5ด้าน 146388
>แบบฟอร์มมาตรฐาน 146572
แบบรายงานสรุปผลโครงการฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.53 KB 146451
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.64 KB 146762
แบบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนPLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 146731
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 508.26 KB 147080
แบบบันทึกผลการดำเนินการ PLC(doc) Word Document ขนาดไฟล์ 664.17 KB 146730
แบบฟอร์มวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 57.35 KB 146737
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 17.67 KB 146438
>รวมรูปรายงานโรงเรียน 146342
>โลโก้โรงเรียนแบบขาวดำ 146464
โลโก้โรงเรียนv2 PNG Image ขนาดไฟล์ 293.82 KB 146463
ขั้นตอนและเอกสารที่ยื่นเสนอขอประเมินวิทยฐานะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.5 KB 146447
การประเมินผลงานพนักงานครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(กรณีปกติ) Word Document ขนาดไฟล์ 498 KB 149532
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.55 KB 146437